Leasing

Oprócz zakupów na raty oferujemy Państwu również możliwość finansowania zakupu urządzeń firmy Kärcher za pomocą leasingu.

Podstawowe korzyści płynącez leasingu:

 • podatkowe - amortyzacja oraz odsetki stanową koszt uzyskania przychodu, dzięki temu leasingobiorca płaci mniejsze podatki,
 • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu,
 • źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwwestycji;
 • finansowanie do 90% środka trwałego,
 • poprawa płynności finansowej,
 • raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta.

Leasing - krótka definicja

 

Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić rzecz wybraną przez leasingobiorcę oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy.

Czynsze leasingowe

 

Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, jakie w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. Europejski Fundusz Leasingowy SA stosuje czynsze równomierne (równe) albo degresywne (malejące) o trzech stopniach degresywności, w zależności od wyboru klienta.

 

Czas trwania umowy leasingowej

 

Im dłuższy jest okres, na jaki zawiera się umowę, tym niższa miesięczna rata czynszu. W praktyce czas trwania umowy zależy od: woli Klienta, klasy i rodzaju sprzętu, przy czym w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy). W EFL umowy zawierane są standartowo na okres nie krótszy niż 12 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy.

Więcej informacji uzyskacie państwo u naszych przedstawicieli handlowych w salonie sprzedaży oraz na stronie internetowej: http://www.efl.pl/

Warunki umowy leasingu finansowego:

 • finansowanie do 100% wartości transakcji,
 • decyzja w sprawie przyznania leasingu podejmowan jest w ciągu 24 godzin - po złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów,
 • leasing operacyjny i finansowy,
 • okres umowy – do 60 miesięcy,
 • waluta – PLN, (EUR, CHF)*,
 • raty leasingu – zmienne oparte na rynkowych stopach procentowych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR),
 • ubezpieczenie – korzystne stawki z pełną ochroną przedmiotu.
 • minimalna wartość przedmiotu leasingu: standardowa wartość 10 tys. PLN (istnieje możliwość odstępstwa dla Firm z grupy/kategorii co najmniej MŚP - Małe Średnie Przedsiębiorstwa),
  * w przypadku udokumentowanych, stałych dochodów w tej walucie

Wymagane dokumenty:

NIP, REGON, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS.

PIT 36 za poprzedni rok/Rachunek Zysków i Strat  + Bilans za poprzedni rok.

Oświadczenie o przychodach za aktualny rok.

Wypełniony wniosek leasingowy (wygenerowanego leasingu) oraz formularz osobisty lub załącznik do wniosku w przypadku spółek prawa handlowego.

Kontakt:

Mieczysław Maj, tel. 660 980 880, e-mail: m.maj@centrum-karcher.pl

Konrad Karkocha, tel. 660 990 880, e-mail: k.karkocha@centrum-karcher.pl